CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 215 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002096.000.00.00.H42 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Cấp Quận/huyện Công nghiệp địa phương
2 2.000509.000.00.00.H42 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
3 2.002161.000.00.00.H42 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Cấp Quận/huyện Phòng, chống thiên tai
4 1.005418.000.00.00.H42 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
5 1.004269.000.00.00.H42 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai Cấp Quận/huyện Đất đai
6 Chưa có mã TTHC Cấp Giấy phép môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
7 1.001193.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký khai sinh Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
8 2.001088.000.00.00.H42 Thủ tục Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số Cấp Quận/huyện Dân số
9 1.001167.000.00.00.H42 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Cấp Quận/huyện Tôn giáo Chính phủ
10 2.002162.000.00.00.H42 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Cấp Quận/huyện Phòng, chống thiên tai
11 1.005416.000.00.00.H42 Quyết định mua sắm tải sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không thành lập dự án đầu tư Cấp Quận/huyện Quản lý công sản
12 1.008899.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Cấp Quận/huyện Thư viện
13 1.008902.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Cấp Quận/huyện Thư viện
14 1.003702.000.00.00.H42 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 2.002228.000.00.00.H42 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Cấp Quận/huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã