CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 107 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002425.000.00.00.H42 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống An toàn thực phẩm
2 2.002105.000.00.00.H42 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Quản lý lao động ngoài nước
3 2.001035.000.00.00.H42 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Chứng thực
4 1.005219.000.00.00.H42 Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Quản lý lao động ngoài nước
5 2.001019.000.00.00.H42 Thủ tục chứng thực di chúc. Chứng thực
6 1.000894.000.00.00.H42 Đăng ký kết hôn Hộ tịch (Tư pháp)
7 1.004082.000.00.00.H42 Xác định Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Môi trường
8 1.001022.000.00.00.H42 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch (Tư pháp)
9 1.007254.000.00.00.H42 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Hoạt động xây dựng
10 1.008455.000.00.00.H42 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Quy hoạch kiến trúc
11 2.000744.000.00.00.H42 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội
12 2.001406.000.00.00.H42 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Chứng thực
13 1.000689.000.00.00.H42 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch (Tư pháp)
14 1.000656.000.00.00.H42 Đăng ký khai tử Hộ tịch (Tư pháp)
15 2.000992.000.00.00.H42 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực