CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 35 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002284.000.00.00.H42 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
2 1.003554.000.00.00.H42 Hòa giải tranh chấp đất đai Đất đai
3 1.005461.000.00.00.H42 Đăng ký lại khai tử Hộ tịch (Tư pháp)
4 1.008898.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
5 3.000159.000.00.00.H42 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp
6 2.001050 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
7 1.008899.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
8 1.008900.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
9 2.000986.000.00.00.H42 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch (Tư pháp)
10 1.009334.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Tổ chức - Biên chế
11 1.009335.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Tổ chức - Biên chế
12 2.001023.000.00.00.H42 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch (Tư pháp)
13 1.009336.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Tổ chức - Biên chế
14 3.000154.000.00.00.H42 Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan Lâm nghiệp
15 3.000182.000.00.00.H42 Tuyển sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học