CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 121 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.003347.000.00.00.H42 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện Cấp Quận/huyện Thủy lợi
2 2.000779.000.00.00.H42 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
3 2.001263.000.00.00.H42 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
4 1.004498.000.00.00.H42 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Cấp Quận/huyện Thủy sản
5 1.005462.000.00.00.H42 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
6 2.001052.000.00.00.H42 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Cấp Quận/huyện Chứng thực
7 1.000894.000.00.00.H42 Đăng ký kết hôn Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
8 2.001255.000.00.00.H42 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Quận/huyện Nuôi con nuôi
9 1.004478.000.00.00.H42 Thủ tục Công bố mở cảng cá loại 3 Cấp Quận/huyện Thủy sản
10 2.001234.000.00.00.H42 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Cấp Quận/huyện Đất đai
11 2.002165.000.00.00.H42 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước
12 2.000884.000.00.00.H42 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Cấp Quận/huyện Chứng thực
13 1.000656.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký khai tử Cấp Quận/huyện Hộ tịch (Tư pháp)
14 BTM-NBI-264792 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Cấp Quận/huyện Môi trường
15 2.002190.000.00.00.H42 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Cấp Quận/huyện Bồi thường nhà nước