CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 66 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004442.000.00.00.H42 Thủ tục Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục. Giáo dục Trung học
2 2.002226.000.00.00.H42 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
3 1.010833.000.00.00.H42 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Người có công
4 2.002163.000.00.00.H42 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai
5 1.008898.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
6 1.003605.000.00.00.H42 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Nông nghiệp
7 1.008838.000.00.00.H42 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Nông nghiệp
8 1.004444.000.00.00.H42 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục Trung học
9 2.002227.000.00.00.H42 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
10 1.007919.000.00.00.H42 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) Lâm nghiệp
11 2.002162.000.00.00.H42 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai
12 1.008899.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thư viện
13 1.004475.000.00.00.H42 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục Trung học
14 1.005277.000.00.00.H42 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
15 2.002228.000.00.00.H42 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã