CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 218 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002096.000.00.00.H42 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Công nghiệp địa phương
2 2.001283.000.00.00.H42 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
3 2.000181.000.00.00.H42 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
4 1.004442.000.00.00.H42 Thủ tục Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục. Giáo dục Trung học
5 1.004492.000.00.00.H42 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 1.005280.000.00.00.H42 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
7 2.002226.000.00.00.H42 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
8 1.001612.000.00.00.H42 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
9 1.004959.000.00.00.H42 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động - Tiền lương
10 1.010833.000.00.00.H42 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Người có công
11 2.000305.000.00.00.H42 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cấp xã Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
12 2.000414.000.00.00.H42 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
13 1.009334.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức - Biên chế
14 1.001228.000.00.00.H42 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo Chính phủ
15 2.000509.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Tôn giáo Chính phủ