CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 58 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 3.000182.000.00.00.H42 Tuyển sinh trung học cơ sở Giáo dục Trung học
2 2.002284.000.00.00.H42 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
3 1.005388.000.00.00.H42 Thủ tục thi tuyển viên chức Công chức, viên chức
4 1.009334.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức - Biên chế
5 1.009482.000.00.00.H42 Công nhận khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo
6 1.009994.000.00.00.H42 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Hoạt động xây dựng
7 2.001088.000.00.00.H42 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. Dân số
8 2.000979.000.00.00.H42 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Hòa giải ở cơ sở
9 1010941 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
10 1.005392.000.00.00.H42 Thủ tục xét tuyển viên chức Công chức, viên chức
11 1.009335.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức - Biên chế
12 1.009336.000.00.00.H42 Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức - Biên chế
13 1.003347.000.00.00.H42 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện. Thủy lợi
14 1.009483.000.00.00.H42 Giao khu vực biển Biển và hải đảo
15 1.009154.000.00.00.H42 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường cấp huyện Môi trường