CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 23 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.002118.000.00.00.H42 Khám giám định tổng hợp Giám định y khoa
2 1.002694.000.00.00.H42 Khám Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp Giám định y khoa
3 1.002136.000.00.00.H42 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát Giám định y khoa
4 1.002706.000.00.00.H42 Khám Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động Giám định y khoa
5 1.002146.000.00.00.H42 Khám Giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do tai nạn lao động Giám định y khoa
6 1.002168.000.00.00.H42 Khám Giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần Giám định y khoa
7 1.002208.000.00.00.H42 Khám Giám định để thực hiện chế độ tử tuất Giám định y khoa
8 1.002671.000.00.00.H42 Khám Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động Giám định y khoa
9 1.002360.000.00.00.H42 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện Giám định y khoa
10 2.001022.000.00.00.H42 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa
11 1.002392.000.00.00.H42 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa
12 1.002405.000.00.00.H42 Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa
13 1.002412.000.00.00.H42 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Giám định y khoa
14 1.003662.000.00.00.H42 Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Giám định y khoa
15 1.003691.000.00.00.H42 Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Giám định y khoa