CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 31 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002206.000.00.00.H42 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Tin học - Thống kê
2 1.001352.000.00.00.H42 Thủ tục tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Tài chính doanh nghiệp
3 1.001254.000.00.00.H42 Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Tài chính doanh nghiệp
4 1.007616.000.00.00.H42 Thủ tục lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Tài chính doanh nghiệp
5 1.007619.000.00.00.H42 Thủ tục thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản Tài chính doanh nghiệp
6 1.000483.000.00.00.H42 Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá Quản lý giá
7 1.005419.000.00.00.H42 Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư Quản lý công sản
8 1.006216.000.00.00.H42 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quản lý công sản
9 2.002217.000.00.00.H42 Thủ tục Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Quản lý giá
10 1.006241.000.00.00.H42 Thủ tục Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Quản lý giá
11 1.006218.000.00.00.H42 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Quản lý công sản
12 1.006219.000.00.00.H42 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên Quản lý công sản
13 1.005431.000.00.00.H42 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết. Quản lý công sản
14 1.005432.000.00.00.H42 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản
15 1.005433.000.00.00.H42 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản