CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 29 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000449.000.00.00.H42 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
2 2.001683.000.00.00.H42 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
3 1.003999.000.00.00.H42 Thủ tục chấp thuận việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
4 2.001717.000.00.00.H42 Thủ tục chấp thuận việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Công tác thanh niên
5 1.000934.000.00.00.H42 Tặng Cờ thi đua Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
6 1.000924.000.00.00.H42 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
7 2.000437.000.00.00.H42 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
8 1.000898.000.00.00.H42 Thủ tục tặng cờ thi đua Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
9 2.000422.000.00.00.H42 Đề nghị tặng thưởng Bằng khen Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
10 2.000418.000.00.00.H42 Thủ tục tặng bằng khen Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
11 1.003503.000.00.00.H42 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Tổ chức phi chính phủ
12 2.001481.000.00.00.H42 Thủ tục thành lập hội Tổ chức phi chính phủ
13 1.003960.000.00.00.H42 Phê duyệt điều lệ hội Tổ chức phi chính phủ
14 1.003783.000.00.00.H42 Chia tách; sát nhập; hợp nhất Hội Tổ chức phi chính phủ
15 2.001678.000.00.00.H42 Thủ tục đổi tên hội Tổ chức phi chính phủ