CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 32 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.000465.H42 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
2 1.012392.H42 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, ngành, tỉnh Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng (Nội vụ)
3 1.009319.H42 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
4 1.012268.H42 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
5 1.009320.H42 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
6 1.010195.H42 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
7 1.009321.H42 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
8 1.010194.H42 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ nhà nước
9 1.009331.H42 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
10 1.009332.H42 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
11 1.001843.H42 Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cứ trú hợp pháp tại Việt Nam Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
12 1.009333.H42 Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
13 1.001832.H42 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ
14 1.009339.H42 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Nội vụ Tổ chức - Biên chế
15 1.001818.H42 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh Sở Nội vụ Tôn giáo Chính phủ