CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 76 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001919.000.00.00.H42 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Đường bộ
2 1.000314.000.00.00.H42 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ Đường bộ
3 1.009463.000.00.00.H42 Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
4 1.001001.000.00.00.H42 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm
5 1.001061.000.00.00.H42 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ
6 1.009465.000.00.00.H42 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông Đường thủy nội địa
7 1.001087.000.00.00.H42 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Đường bộ
8 1.002889.000.00.00.H42 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ
9 1.009972.000.00.00.H42 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Hoạt động xây dựng
10 1.000660.000.00.00.H42 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Đường bộ
11 1.009452.000.00.00. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
12 1.009462.000.00.00.H42 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
13 1.009454.000.00.00.H42 Công bố hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa
14 1.009456.000.00.00. H42 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
15 1.004242.000.00.00.H42 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa