CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 26 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004528.000.00.00.H42 Thủ tục công nhận điểm du lịch Lữ hành
2 2.001628.000.00.00.H42 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
3 2.001622.000.00.00.H42 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
4 2.001616.000.00.00.H42 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
5 2.001611.000.00.00.H42 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Lữ hành
6 2.001589.000.00.00.H42 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Lữ hành
7 1.003742.000.00.00.H42 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Lữ hành
8 1.003717.000.00.00.H42 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành
9 1.003240.000.00.00.H42 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện* Lữ hành
10 1.003275.000.00.00.H42 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ. Lữ hành
11 1.005161.000.00.00.H42 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành
12 1.003002.000.00.00.H42 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành
13 1.001837.000.00.00.H42 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành
14 1.004628.000.00.00.H42 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Lữ hành
15 1.004623.000.00.00.H42 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành