CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 10 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DL-03 3. Cấp điện sinh hoạt tách công tơ dùng chung DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP (220/380V)
2 DL-07 1. Cấp điện sinh hoạt trung áp DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
3 DL-08 2. Cấp điện ngoài sinh hoạt trung áp DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
4 DL-09 3. Cấp điện mua buôn điện DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN MỚI TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP (CẤP ĐIỆN ÁP 6KV, 10KV, 22KV, 35KV)
5 DL-10 1. Thay đổi chủ thể HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
6 DL-11 2. Thay đổi thông tin DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
7 DL-12 3. Thay đổi mục đích sử dụng điện DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
8 DL-13 4. Thay đổi định mức sử dụng điện DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
9 DL-14 5. Gia hạn HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ
10 DL-15 6. Chấm dứt HĐMBĐ DỊCH VỤ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HĐMBĐ