CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 20 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.009756.000.00.00.H42 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Ban Quản lý các KCN Đầu tư
2 1.000459.000.00.00.H42 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Ban Quản lý các KCN Việc làm
3 1.009978.000.00.00.H42 Gia hạn giấy phép xây dựng cho công trình Ban Quản lý các KCN Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
4 1.009759.000.00.00.H42 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Ban Quản lý các KCN Đầu tư
5 1.009979.000.00.00.H42 Cấp lại giấy phép xây dựng cho công trình Ban Quản lý các KCN Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
6 1.009760.000.00.00.H42 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý các KCN Đầu tư
7 1.009765.000.00.00.H42 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý các KCN Đầu tư
8 1.000105.000.00.00.H42 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban Quản lý các KCN Việc làm
9 1.005132.000.00.00.H42 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Ban Quản lý các KCN Việc làm
10 1.009771.000.00.00.H42 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý các KCN Đầu tư
11 1.009772.000.00.00.H42 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Ban Quản lý các KCN Đầu tư
12 1.009773.000.00.00.H42 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban Quản lý các KCN Đầu tư
13 1.009774.000.00.00.H42 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban Quản lý các KCN Đầu tư
14 1.009776.000.00.00.H42 Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Ban Quản lý các KCN Đầu tư
15 1.009777.000.00.00.H42 Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Ban Quản lý các KCN Đầu tư