CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000205.000.00.00.H42 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
2 1.009748.000.00.00.H42 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Đầu tư
3 1.009974.000.00.00.H42 Cấp giấy phép xây dựng cho công trình Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
4 2.000192.000.00.00.H42 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
5 1.009757.000.00.00.H42 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đầu tư
6 1.009762.000.00.00.H42 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư
7 1.009763.000.00.00.H42 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban quản lý Đầu tư
8 1.009764.000.00.00.H42 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư
9 1.009766.000.00.00.H42 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư
10 1.009811.000.00.00.H42 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
11 1.009767.000.00.00.H42 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư
12 1.009770.000.00.00.H42 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư
13 1.009975.000.00.00.H42 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo cho công trình Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
14 1.009976.000.00.00.H42 Cấp giấy phép di dời công trình cho công trình Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
15 1.009977.000.00.00.H42 Điều chỉnh giấy phép xây dựng cho công trình Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc