CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.001601.000.00.00.H42 Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp Bảo hiểm Xã hội Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội