Một phần (nộp trực tuyến)  Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)

Ký hiệu thủ tục: 1.000502.000.00.00.H42
Lượt xem: 1181
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý các KCN

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Số 201 Đường Lê Hồng Phong - Đông Thành - TP Ninh Bình

Lĩnh vực Lao động
Cách thức thực hiện

Người sử dụng lao động nộp văn bản đề nghị gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ (bản scan) qua dịch vụ công trực tuyến tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình theo địa chỉ: https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn (Quầy giao dịch Ban Quản lý các KCN).

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Văn bản đề nghị ngân hàng nhận ký quỹ trả lại tiền ký quỹ cho doanh nghiệp.

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Luật số 69/2020/QH14 Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

          - Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN, ngày  04/9/2007 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.

- Bước 1. Doanh nghiệp gửi Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính báo cáo về việc đã thanh lý Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài với người lao động kèm theo tài liệu chứng minh (Hợp đồng đào tạo nghề có thời gian đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài dưới 90 ngày).

- Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp, Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có văn bản gửi ngân hàng nhận ký quỹ đề nghị trả tiền ký quỹ cho doanh nghiệp.

Văn bản xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thanh lý hợp đồng ký kết với người lao động.

File mẫu:

Doanh nghiệp đã thanh lý Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài với người lao động.