Toàn trình  Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Ký hiệu thủ tục: 1.000105.000.00.00.H42
Lượt xem: 187
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý các KCN, Ủy ban dân cấp tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Việc làm
Cách thức thực hiện

Người sử dụng lao động nộp báo cáo giải trình gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ (bản scan) qua dịch vụ công trực tuyến tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình theo địa chỉ: https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn (Quầy giao dịch Ban Quản lý các KCN).

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động.

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Lao động 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (qua Ban Quản lý các KCN) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (qua Ban Quản lý các KCN) trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

- Bước 2: Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, Ban Quản lý các KCN tổng hợp, thẩm định báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận.

- Bước 3: Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Ban Quản lý các KCN, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc gửi về Ban Quản lý các KCN.

- Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các KCN thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc theo Mẫu số 03/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

File mẫu:

  • BC giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 01/PLI Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (đủ) Tải về

Người sử dụng lao động xác định được nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.