Toàn trình  Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Ký hiệu thủ tục: 1.009777.000.00.00.H42
Lượt xem: 780
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ban quản lý

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đầu tư
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Ban Quản lý nơi đặt văn phòng điều hành. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành. Phí : 0 Đồng (Không có) - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Dịch vụ bưu chính Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho Ban Quản lý nơi đặt văn phòng điều hành. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành. Phí : 0 Đồng (Không có) - Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

115 giờ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

0

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

 

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu 09-03-2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
61/2020/QH14 Luật Đầu tư 17-06-2020 Quốc Hội

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian 115 giờ

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Cán bộ tiếp nhận

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về phòng Quản lý Đầu tư. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Ban Quản lý các khu công nghiệp (ký số gửi Bưu điện chuyển về Ban).

02

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư

Trưởng phòng

Chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư

02

Chuyên viên

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: - Xem xét, thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Soạn thảo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành hoặc Văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, giải trình hồ sơ hoặc Văn bản từ chối giải quyết hồ sơ.

Chuyển Trưởng phòng xem xét.

83

Trưởng phòng

- Xem xét lại hồ sơ và các văn bản dự thảo do Chuyên viên trình.

- Trình Lãnh đạo Ban phụ trách Phòng Quản lý Đầu tư xem xét, phê duyệt.

12

Bước 3

Lãnh đạo Ban

Lãnh đạo Ban phụ trách phòng Quản lý Đầu tư

Xem xét, ký duyệt Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành hoặc Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ, Văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, giải trình nội dung trong hồ sơ hoặc Văn bản từ chối giải quyết hồ sơ (chữ ký điện tử).

12

Bước 4

Bộ phận Văn thư

Cán bộ văn thư

- Bộ phận Văn thư của Ban vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.

- Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

04

Bước 5

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Cán bộ tiếp nhận

+ Trung tâm Phục vụ Hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

+Kết thúc hồ sơ trên phần mềm.

Không tính giờ

 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn; Mẫu A.I.10.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của người lao động đã được giải quyết;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao hợp đồng BCC.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

  • Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn; Tải về

Nhà đầu tư nước ngoài có yêu cầu chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành.