Toàn trình  Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ký hiệu thủ tục: 1.009774.000.00.00.H42
Lượt xem: 783
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ban quản lý

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đầu tư
Cách thức thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Phí : 0 Đồng (Không có) - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Dịch vụ bưu chính - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Phí : 0 Đồng (Không có) - Qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

33 giờ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 03-03-2021 Chính phủ
03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu 09-03-2021 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
61/2020/QH14 Luật Đầu tư 17-06-2020 Quốc Hội

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian 36 giờ

Bước 1

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Cán bộ tiếp nhận

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về phòng Quản lý Đầu tư. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Ban Quản lý các khu công nghiệp (ký số gửi Bưu điện chuyển về Ban).

02

Bước 2

Phòng Quản lý Đầu tư

Trưởng phòng

Chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư

02

Chuyên viên

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: - Xem xét, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Soạn thảo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp đổi, cấp lại, hiệu đính) hoặc Văn bản từ chối giải quyết.

- Chuyển Trưởng phòng xem xét.

16

Trưởng phòng

- Xem xét lại hồ sơ và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp đổi, cấp lại, hiệu đính) hoặc Văn bản từ chối giải quyết do Chuyên viên trình.

- Trình Lãnh đạo Ban phụ trách Phòng Quản lý Đầu tư xem xét, phê duyệt.

06

Bước 3

Lãnh đạo Ban

Lãnh đạo Ban phụ trách phòng Quản lý Đầu tư

Xem xét, ký duyệt Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp đổi, cấp lại, hiệu đính) hoặc Văn bản từ chối giải quyết.

08

Bước 4

Bộ phận Văn thư

Cán bộ văn thư

- Bộ phận Văn thư của Ban vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm.

- Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

02

Bước 5

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Cán bộ tiếp nhận

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm.

Không tính thời gian

 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Văn bản đề nghị cấp lại hoặc hiệu đính Mẫu A.I.17.docx
Mẫu A.I.18.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

File mẫu:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng;

- Hoặc thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư