Một phần (nộp trực tuyến)  Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ký hiệu thủ tục: 1.009811.000.00.00.H42
Lượt xem: 883
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ban quản lý các KCN

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Việc làm
Cách thức thực hiện

Trung tâm Phục vụ hành chính công

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

35 giờ làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


GIấy phép LĐNN đã được gia hạn

Phí

0

Lệ phí

480.000

Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Lao động 2019;

-Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

 

Trách nhiệm thực hiện

 

Kết quả thực hiện

Thời gian

39 giờ

Bước 1

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Cán bộ tiếp nhận

 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn (nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất).

2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Quản lý Doanh nghiệp. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.

3. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Ban Quản lý các Khu công nghiệp (ký số gửi Bưu điện chuyển về Ban)

Hồ sơ bao gồm:

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ.

2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ.

7. Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

8. Giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4, 6 và 7 Điều 17 là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

02 giờ

Bước 2

Phòng Quản lý doanh nghiệp

Trưởng phòng

- Duyệt hồ sơ chuyển cho Chuyên viên.

04 giờ

Phòng Quản lý doanh nghiệp

Chuyên viên

 

Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ: - Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

Chuyển báo cáo Trưởng phòng xem xét.

13 giờ

Trưởng phòng

Trình Phó Trưởng ban ký duyệt văn bản

 

05 giờ

Bước 3

 

Lãnh đạo Ban

 

Phó Trưởng Ban phụ trách

Phó Trưởng Ban xem xét, ký duyệt văn bản

09 giờ

 Trưởng ban

Ký nháy, chuyển văn thư ký số, phát hành

04 giờ

Bước 4

Bộ phận văn thư

Cán bộ văn thư

 

Vào số văn bản, ký số, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

02 giờ

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cán bộ tiếp nhận

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Không tính giờ

 

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ.

2. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ.

7. Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

8. Giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4, 6 và 7 Điều 17 là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

File mẫu:

  • Đề nghị nộp Tờ khai đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP Tải về

Không