Toàn trình  Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

Ký hiệu thủ tục: 1.005132.000.00.00.H42
Lượt xem: 1009
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

BQLKCN

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Việc làm
Cách thức thực hiện

Doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tới Ban Quản lý các khu công nghiệp.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

40 giờ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

0

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Luật số 69/2020/QH14 Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Thông tư số 20/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình (quầy số 19 của Ban Quản lý các khu công nghiệp) hoặc đăng ký tài khoản nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn

- Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình trả lời bằng văn bản gửi doanh nghiệp; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

- Văn bản đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập (theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội);

- Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực;

- Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cụ thể gồm một trong các giấy tờ sau:

+ 01 bản sao văn bản cho phép cơ sở tiếp nhận lao động thực tập được tiếp nhận lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp.

+ Giấy tờ khác thể hiện cơ sở tiếp nhận lao động thực tập được phép tiếp nhận người lao động theo quy định của nước sở tại;

 - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy tờ chứng minh việc ký quỹ của doanh nghiệp theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 112/2021/NĐ-CP, ngày 10/12/2021 của Chính phủ.

File mẫu:

Doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề đáp ứng điều kiện:

a) Có hợp đồng nhận lao động thực tập với cơ sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề phù hợp với quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Có tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định của Chính phủ.

c) Chỉ được đưa người lao động có hợp đồng lao động và hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài đi thực tập nâng cao tay nghề tại cơ sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài theo hợp đồng nhận lao động thực tập.

d) Ngành, nghề, công việc cụ thể người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.