Toàn trình  Đăng ký nội quy lao động của các doanh nghiệp

Ký hiệu thủ tục: 2.001955.000.00.00.H42
Lượt xem: 1223
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ban quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Việc làm
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

- Qua bưu chính công ích

- Qua Một cửa điện tử

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

56 giờ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Văn bản thông báo tiếp nhận

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động;

 

Bước 1: DN nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

- Qua bưu chính công ích

- Qua Một cửa điện tử

trong giờ làm việc hành chính (trừ ngày nghỉ, lễ) theo quy định của Nhà nước.

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận in phiếu Phiếu tiếp nhận trao cho người nộp.

 

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định.

 

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;

 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

 

Bước 3: Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

- Qua bưu chính công ích

- Qua Một cửa điện tử

+ Công văn đăng ký NQLĐ theo mẫu (BM.DN/02.01).

+ Quyết định ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung NQLĐ của DN theo mẫu (BM.DN/02.02, BM.DN/02.03).

+ Bản NQLĐ của DN.

+ Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

+ Kèm theo phụ lục (nếu có) và một biên bản lấy ý kiến tập thể lao động (BM.DN/02.04).

File mẫu:

  • + Kèm theo phụ lục (nếu có) và một biên bản lấy ý kiến tập thể lao động (BM.DN/02.04). Tải về
  • Công văn đăng ký NQLĐ theo mẫu (BM.DN/02.01) Tải về
  • + Quyết định ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung NQLĐ của DN theo mẫu (BM.DN/02.02, BM.DN/02.03). Tải về
  • + Bản NQLĐ của DN. Tải về

Không