Toàn trình  Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

Ký hiệu thủ tục: 2.002283.H42
Lượt xem: 1733
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đấu thầu
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chinh công tỉnh Ninh Bình;

- Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính;

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Bình tại địa chỉ: http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn; Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Tổng thời gian thực hiện TTHC:  40 ngày = 320 giờ

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư). 


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.

- Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.

 

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm cam kết chịu mọi chi chí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận.

+ Nội dung đề xuất dự án đầu tư.

+ Đề xuất dự kiến nhu cầu sử dụng đất; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án (nếu có); mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt.

+ Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).

File mẫu:

Không