Toàn trình  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Ký hiệu thủ tục: 2.000180.H42
Lượt xem: 1020
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

+ Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

54 giờ 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải 


Phí

Không

Lệ phí

Theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Căn cứ pháp lý

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải của thương nhân.

        - Trong thời hạn 54 giờ làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận.

        - Thời hạn của giấy chứng nhận không thay đổi.

 

Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;

        Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi

 

File mẫu:

  • Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Tải về In ấn

- Thay đổi về đăng ký kinh doanh;

        - Thay đổi địa điểm trụ sở chính;

        - Thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;