Toàn trình  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Ký hiệu thủ tục: 2.000194.H42
Lượt xem: 929
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

+ Nộp qua đường bưu điện

+ Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

118 giờ 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn 


Phí
*Các điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố: 600.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
*Các điểm kinh doanh trên địa bàn các huyện: 300.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

+ Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn của thương nhân.

        - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

        - Thời hạn của Giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

 

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn bao gồm:

        - Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

        - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

          - Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

        - Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

 

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. Tải về In ấn

- Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

        - Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

        - Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.