Toàn trình  Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân tại Công an cấp tỉnh

Ký hiệu thủ tục: 2.001178.000.00.00.H42
Lượt xem: 2839
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Cấp, quản lý căn cước công dân
Cách thức thực hiện

Công dân truy cập vào cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an (www.dichvucong.bocongan.gov.vn; www.dichvucong.gov.vn). Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

- 07 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

- Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

- Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

- Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021.

- Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Bước 1: Tại giao diện cổng dịch vụ công, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện.

Bước 2:

Người dân thực hiện khai biểu mẫu, đính kèm các tài liệu có liên quan theo yêu cầu. Xác nhận nộp hồ sơ và chọn hình thức nhận kết quả.

Bước 3: Người dân thực hiện khai biểu mẫu, đính kèm các tài liệu có liên quan theo yêu cầu. Xác nhận nộp hồ sơ và chọn hình thức nhận kết quả.

- Bước 4: Hệ thống sẽ trả mã hồ sơ đăng ký trực tuyến cho công dân đồng thời gửi hồ sơ đến đơn vị tiếp nhận, cấp giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD; Thông báo số định danh cá nhân.

- Bước 5: Cán bộ tại đơn vị hàng ngày có trách nhiệm truy cập phần mềm quản lý hồ sơ kiểm tra danh sách cần cấp giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; giấy thông báo thông tin trong Cơ sở dữ liệu CCCD; Thông báo số định danh cá nhân để in phiếu trả lời.

          - Cán bộ chuyển trả kết quả theo hình thức đã được người dân lựa chọn trên hệ thống.

- Giấy đề nghị xác nhận số CMND (CC13 kèm theo TT41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an).

- Trường hợp thông tin về số chứng minh nhân dân, số CCCD chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân cung cấp bản chính hoặc bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND (nếu có)

File mẫu:

Đối tượng thực hiện TTHC: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt nam đã được cấp CMND 12 số, thẻ CCCD nhưng chưa được cấp  Giấy xác nhận số CMND hoặc bị mất Giấy xác nhận số CMND đã được cấp.

EMC Đã kết nối EMC