Mức độ 4  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Ký hiệu thủ tục: 2.001270.000.00.00.H42
Lượt xem: 360
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND thành phố

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện

- Qua đường bưu điện; - Nộp trực tiếp tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai


Phí

k

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

- Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm một cửa liên thông thành phố, trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Kinh tế xem xét trình UBND thành phố cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

- Trường hợp từ chối cấp lại Giấy chứng nhận Phòng Kinh tế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.

File mẫu:

  • GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN Tải về

- Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. - Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân. - Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.