Mức độ 4  Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Ký hiệu thủ tục: 2.001283.000.00.00.H42
Lượt xem: 422
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND thành phố

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện

- Qua đường bưu điện; - Nộp trực tiếp tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai


Phí

k

Lệ phí

Theo quy định tại Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

- Hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố: 400.000 đồng/điểm kinh doanh.lần thẩm định.

 

Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí. - Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa. - Quyết định 425/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm một cửa liên thông thành phố, trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Kinh tế xem xét trình UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

- Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận Phòng Kinh tế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.
- Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.
- Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

File mẫu:

  • GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI Tải về

- Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. - Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân. - Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.