Toàn trình  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Ký hiệu thủ tục: 1.004605.H42
Lượt xem: 1430
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

 Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lữ hành
Cách thức thực hiện

Thực hiện 1 trong 3 hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

- Nộp qua đường bưu điện

- Nộp Trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.ninhbinh.gov.vn

 

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ

(Cắt giảm 02 giờ thực hiện tại Sở Du lịch). Tổng thời gian thực hiện = 78 giờ

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 


Phí

 Không quy định.

Lệ phí

Không quy định.

Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu kết quả

Bước 1

Phòng Quản lý du lịch

Chuyên viên

Công bố Kế hoạch tổ chức khóa cập nhật kiến thức HDV du lịch nội địa và HDV du lịch quốc tế.

Theo Kế hoạch từng năm

 

Bước 2

Trung tâm phục vụ hành chính công

Chuyên viên

 - Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận Văn bản (hồ sơ). Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, phân loại theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm, chuyển hồ sơ cho chuyên viên phòng chuyên môn.

 

24 giờ

Mẫu

01, 02, 03, 04, 05, 06

Bước 3

Phòng Quản lý du lịch

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có).

- Tổng hợp danh sách học viên, tham mưu tổ chức lớp học, lên danh sách các học viên đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, dự thảo Quyết định, GCN trình Trưởng phòng xem xét.

40 giờ

Mẫu 02, 04, 05

Bước 4

Phòng Quản lý du lịch

Trưởng phòng

- Xem xét hồ sơ.

- Ký nháy văn bản trình Lãnh đạo xem xét, quyết định.

04 giờ

Mẫu 04, 05

Bước 5

Ban Lãnh đạo

Lãnh đạo

- Xem xét nội dung, ký duyệt ban hành Quyết định, GCN.

- Chuyển bộ phận Văn thư.

06 giờ

Mẫu 04, 05

Bước 6

Văn phòng

Văn thư

Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

04 giờ

Mẫu 04, 05

Bước 7

Trung Tâm PVHCC

Chuyên viên

 Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.

Không tính thời gian

Mẫu 04, 05, 06.

 

(1) Đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);

 

 


File mẫu:

  • ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH Tải về In ấn

Không quy định.