Mức độ 4  Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Ký hiệu thủ tục: 1.004441.000.00.00.H42
Lượt xem: 349
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã;

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

k

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học.  

Bước 1. Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định).

 Bước 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, xem xét, có văn bản cho phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. Việc cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập phải được trả lời bằng văn bản, trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” của  UBND cấp xã.

- Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học;
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngư¬ời dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục;
- Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện.

File mẫu:

- Hỗ trợ yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học của địa phư¬ơng; - Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và giúp cơ quan có thẩm quyền quản lí về các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31 của Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Điều lệ trường tiểu học); - Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 36 của Điều lệ Trường tiểu học; - Có phòng học theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ Trường tiểu học.