Mức độ 4  Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Ký hiệu thủ tục: 2.000150.000.00.00.H42
Lượt xem: 452
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Công Thương/Kinh tế

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cách thức thực hiện

- Qua bưu điện; - Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND huyện/thành phố.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.


Phí

k

Lệ phí

Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính: - Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố, thị xã: 200.000 đ/giấy/lần cấp. - Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn khác: 100.000 đ/giấy/lần cấp.

Căn cứ pháp lý

- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012. - Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. - Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chinh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. - Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa.

- Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của UBND huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính theo quy định của Nhà nước (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương/Kinh tế xem xét và cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định Phòng Công Thương/Kinh tế sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

+ Văn bản đề nghị cấp lại;
+ Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).

File mẫu:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Tải về

Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá;