CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Thành phố Ninh Bình
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Hộ gia đình có đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Số lượng hồ sơ

01 bộ