CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Thành phố Tam Điệp
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” UBND cấp xã trên địa bàn huyện Nho Quan hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ của đối tượng.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ