CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Thành phố Ninh Bình
Lĩnh vực: An toàn, vệ sinh lao động
Thủ tục: Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

a) Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (theo mẫu).
b) Hóa đơn thu tiền của Tổ chức huấn luyện.
c) Bản sao thẻ an toàn đã được cấp.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.

Số lượng hồ sơ

01 bộ