CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Nho Quan
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên trong năm
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ cần nộp

Giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Hộ gia đình trên địa bàn thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do địa phương đang quản lý, có giấy đề nghị xét duyệt thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Số lượng hồ sơ

01 bộ