CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Nho Quan
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Đơn đề nghị (theo mẫu).

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

- Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được.
- Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên.
- Mất Giấy xác nhận khuyết tật.

Số lượng hồ sơ

01 bộ