CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Huyện Nho Quan
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thành phần hồ sơ cần nộp

- Danh sách trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ