CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

phiếu hướng dẫn

Cơ quan giải quyết: UBND Thành phố Tam Điệp
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thủ tục: Thủ tục thực hiện Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ cần nộp

Văn bản kiến nghị của đối tượng, người giám hộ của đối tượng hoặc tổ chức, cá nhân liên quan.

Lệ phí

Không

Yêu cầu điều kiện thực hiện

Không

Số lượng hồ sơ

01 bộ