Tìm thấy 380 thủ tục

Mức độ 2
Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
Mức độ 2
Xóa đăng ký thường trú
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.
Mức độ 2
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Mức độ 2
Phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Mức độ 2
Làm rõ hồ sơ mời thấu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Mức độ 2
Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Mức độ 2
Làm rõ hồ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Mức độ 2
Mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hoá đối với đấu thầu qua mạng
Mức độ 2
Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng
Mức độ 2
Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
...